Bestyrelsen

Formand:             Jette Hansen, 3029 9312

Kasserer:              Kurt Danielsen, 2024 5079                               

Bestyrelsesmedlemmer:    

                         Anja Rohde, 2987 3688

                         Carsten Brabrand, 5164 0602

                         Sanneli, 2026 7522

Supleanter:       Gitte Thun

                         Elin Juncker Ormhøj

Revisor: Karen Konge

Revisorsuppleant  Gitte Thun 

Generalforsamling referat

 

 

Referat af ordinær generalforsamling

 I Anholt Forsamlingshus

Tirsdag d. 8. februar 2022. kl. 19.00 i Forsamlingshuset.

 Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent

   Anja Rohde valgtes til dirigent og Jette Hansen til referent.      

 

2. Beretning af bestyrelsens formand

   Jette Hansen aflagde beretning (kan ses på hjemmesiden). Godkendt

 

3. Regnskabets aflæggelse

   Kurt Danielsen gennemgik regnskabet. Godkendt

 

4. Indkomne forslag  

   Ingen forslag.

 

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter samt 1 revisor

   Anja Rohde og Jette Hansen blev valgt til bestyrelsen.

    Gitte Thun og Elin Juncker Ormhøj valgtes som bestyrelsessuppleanter, i nævnte

    rækkefølge.

    Karen Konge valgtes til revisor og Gitte Thun til revisorsuppleant.

 

6. Eventuelt

     Ekstra hane i køkken til at fylde gulvspanden. Iværksættes af Carsten på næste

     arbejdsdag.

     Vi blev enige om at opsætte en plade ved vægudsmykningen som fortæller af hvem

     og hvornår de er lavet

    Snak om løst og fast ift. Anholt.

 

www.anholtforsamlingshus.dk

 

Beretning

 

Anholt Forsamlingshus, bestyrelsens beretning vedr. året 2021

 

Velkommen.  

Det har været et fint arbejdsår i bestyrelsen, selv om det har været kort, idet vi først kunne afhold generalforsamling i juni. Velkommen til Sanneli, som blev valgt der.

Huset har i foråret ikke været brugt så meget. Dog har Gitte i foråret lavet mad to gange om ugen til spise- og samværsklubben.  

 

Vi har afholdt vores faste Arbejdsdag i efteråret. Tak til alle, der gav en hånd med.    

 

KULTUR- OG AKTIVITETSUDVALG:

Vi har modtaget 15.000 kr. fra udvalget i år. Tusind tak. Pengene stammer fra overskud fra de arrangementer, som udvalget laver

 

Desuden har vi fået et Coronatilskud fra kommunen.

   

UDLEJNING.  

Det har været nogenlunde med udlejningen. Der kom forståeligt nok mange aflysninger i foråret.

Vi har måttet hæve elprisen til 3,50 pr. kwh.

Udlejning af Cirkusteltet er stadig et hit.  

 

HJEMMESIDEN:

På opfordring har vi lavet en udlejningsoversigt, så du selv kan se, hvornår der er ledigt.

 

VEDLIGEHOLD og OPDATERING.  

Huset har stadig brug for det. Siden sidst har huset fået fibernet.

Desuden har der været et stort ønske om et stort køleskab til baren. Det er indkøbt.

Der er indkøbt møbelhunde til brug ved flytning af baren.

Vi arbejder også på, at få køkkenet godkendt til produktionskøkken.

 

Vi går jo også med planer om at bygge eget bad og toilet på 1. sal til vores lejere. I samme forbindelse kunne der foretages isolering af taget eller evt. et helt nyt tag. Vi har set på mange muligheder og har hentet professionel rådgivning hos arkitekt. Vi tænker selvfølgelig også at søge tilskud gennem fonde. Det er jo en stor investering. Men nu er vi kommet i gang.

 

Bestyrelsen har et højt aldersgennemsnit og en lav fysisk formåen. Det giver udfordringer, så vi behøver nye friske kræfter. Tænk over om det kunne være noget for dig. Vi holder ikke evigt i bestyrelsen

Anja har oprettet en gruppe af fastboende, der vil give en hånd med, når det behøves.

 

Det var bestyrelsens beretning og tak for i år.

 

VEDTÆGTER for Anholt Forsamlingshus

 

VEDTÆGTER

for den selvejende institution Anholt Forsamlingshus

 §1. Navn og hjemsted

Institutionens navn er Anholt Forsamlingshus med hjemsted på Anholt, Norddjurs Kommune. Institutionen, der er stiftet august 1911, er ejer af grunden på 354 m2 og bygningen på matr. nr. 44 Anholt by og sogn med tilhørende inventar.

§2. Formål

Institutionens formål er at drive Anholt Forsamlingshus på en sådan måde, at Anholtboerne får størst mulig gavn heraf. 

§3. Stemmeret og valgbarhed

Enhver fastboende på Anholt, der er fyldt 18 år, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbar til bestyrelsen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

§4. Hæftelse og tegningsregler

Da institutionen er selvejende, har ingen personer, foreninger eller lignende andel i institutionens formue eller eventuelle overskud. Ligeledes hæfter ingen for institutionens gæld eller eventuelle driftsunderskud.

Institutionen tegnes af formanden og kassereren sammen eller hver for sig. 

§5. Bestyrelse

Stk. 1. Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. På den årlige generalforsamling vælges i lige år 2 og i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer, således at hvert bestyrelsesmedlem er på valg hvert andet år. Desuden vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en kasserer. 

Stk. 3. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året. Over bestyrelsesmøderne føres referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Møder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden, så ofte anledning findes. Hvis to eller flere bestyrelsesmedlemmer begærer det, skal der ligeledes indkaldes. 

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Den træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. 

Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver og arrangementer. 

§6. Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. marts og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved opslag og på institutionens hjemmeside.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg
  1. valg til bestyrelsen
  2. valg af bestyrelsessuppleanter
  3. valg af revisor og revisorsuppleant
 6. Eventuelt

Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand skriftligt i hænde senest en uge før generalforsamlingen. 

§7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 15 stemmeberettigede personer fremsender begæring herom til bestyrelsens formand. En sådan begæring skal være ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles på samme måde som ordinær generalforsamling. 

§8. Regnskab

Stk. 1. Hvert år aflægges et regnskab over institutionens formue, indtægter og udgifter. Dette udarbejdes af kassereren.

Stk. 2. Institutionens regnskab revideres af den revisor, der er valgt på den årlige generalforsamling.

Stk. 3. Institutionens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 4. Hvert år vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant på den årlige generalforsamling. 

§ 9. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske, når ændringsforslaget er godkendt på en ordinær generalforsamling af mindst 2/3 af de fremmødte. 

§ 10. Institutionens ophør

Såfremt den selvejende institution ophører, skal en eventuel formue anvendes til almennyttige formål efter bestyrelsens beslutning og Norddjurs Kommunes accept.

Vedtægterne er siden august 1911 ændret i april 1977, i marts 2010 og i februar 2017.