Bestyrelsen

Formand:             Jette Hansen, 3029 9312

Næstformand:    Anders Rytter, 4097 9684

Kasserer:              Kurt Danielsen, 2024 5079                               

Bestyrelsesmedlemmer:    

                         Anja Rohde, 2987 3688

                         Carsten Brabrand, 5164 0602

Supleanter:                       Gitte Thun

                                         Dorte Karstensen

                                     

Revisor:                             Karen Konge

Revisorsuppleant               Gitte Thun 

Beretning 2017

 

Anholt Forsamlingshus, bestyrelsens beretning vedr. året 2017

 Velkommen.  

Det har igen været et godt arbejdsår i bestyrelsen. Vi er et godt team, trods megen rejseaktivitet hos bestyrelsesmedlemmerne.

Vi har afholdt de faste ARRANGEMENTER:

Loppemarked, som gav et fint overskud. Her skal lyde en stor tak til Anja og Kurt, som gør en kæmpe indsats for, at det skal lykkes.

Arbejdsweekend, hvor mange mødte op og gav en hånd med. Det nytter virkelig, når man er flere. Tak for mad til Dorte og Anja.

KULTUR- OG AKTIVITETSUDVALG : Vi har modtaget i alt 27.000 fra udvalget. De har afholdt mange velbesøgte arrangementer  og i hele vinterhalvåret har der været spilleaftner.  Stor tak til Thomas og Gitte.

Vi har afsendt flere ANSØGNINGER:

Til den kommunale pulje til vedligehold af Forsamlingshuse og fået 10.000 kr. til nye veluxvinduer på 1. sal.

Til Landdistriktspuljen, hvor vi ansøgte om udbedring af rådskader i kælderen. Her fik vi 46.000.

Desuden har vi, som tidligere nævnt modtaget 27.000 kr. fra kultur- og aktivitetsudvalget.

Vi har også ansøgt Anholt Grundejerforening om støtte, men de bevilger ikke til drift og vedligehold.

UDLEJNING.  Det går jævnt godt med udlejningen, men der er plads til mere. Dette er vores eneste indtægtskilde og når der opstår så store vedligeholdelsesopgaver, må vi øge udlejningen. Bestyrelsen valgte på denne baggrund at ændre på udlejningsstrategien, da vi fik mulighed for at langtidsudleje i sommerperioden. Brugsen har lejet huset i 6 uger. Disse uger er normalt ikke velbesøgte. Vores to festivaler har dog brugt huset ind i mellem. Derfor kontaktede vi, inden vi indgik aftalen, de to festivaler. Kun skolens festival reagerede og de forstod vores dilemma. Denne nye model vil blive evalueret til august.

Et gammelt hus har brug for VEDLIGEHOLD og det har der været en del af løbet af året.

Kælderen var i en sølle tilstand og, da arbejdet gik i gang viste det sig at være langt værre og dermed dyrere. Men resultatet er blevet rigtig flot. Nyt plankegulv i entreen og en tør kælder til opbevaring. 2 veluxvinduer er blevet skiftet på 1. sal. Vi vil også gerne udskifte gavlvinduerne og påtænker at ansøge kommunens pulje igen. Taget over køkkenet var utæt, så her er lagt nyt tagpap. Udluftningen mod nord er udgravet og der er opsat riste. Der er opsat nye loftsplader i store sal. Disse er doneret af Kristian Riskær, tak. Vi har også forsøgt at få opdateret musikanlægget. Det er endnu ikke helt på plads. Desuden er der etableret en tagrende over varmepumpen. Jo, der har været en del at se til.

Vi har været i kontakt med kommunen vedrørende poplerne og ”vandbassinet” mellem huset og Jordmoderpladsen.

De store popler er blevet stynet. De var en trussel mod huset. Taget har jo været ramt af nedfaldne grene. Vandet vil blive ledt væk fra huset i en faskine med afløb under Jordmoderpladsen.

Det var bestyrelsens beretning. Tak for et godt og aktivt år både til bestyrelsen og til alle, der har givet en hånd med. 

VEDTÆGTER for Anholt Forsamlingshus

 

VEDTÆGTER

for den selvejende institution Anholt Forsamlingshus

 §1. Navn og hjemsted

Institutionens navn er Anholt Forsamlingshus med hjemsted på Anholt, Norddjurs Kommune. Institutionen, der er stiftet august 1911, er ejer af grunden på 354 m2 og bygningen på matr. nr. 44 Anholt by og sogn med tilhørende inventar.

§2. Formål

Institutionens formål er at drive Anholt Forsamlingshus på en sådan måde, at Anholtboerne får størst mulig gavn heraf. 

§3. Stemmeret og valgbarhed

Enhver fastboende på Anholt, der er fyldt 18 år, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbar til bestyrelsen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

§4. Hæftelse og tegningsregler

Da institutionen er selvejende, har ingen personer, foreninger eller lignende andel i institutionens formue eller eventuelle overskud. Ligeledes hæfter ingen for institutionens gæld eller eventuelle driftsunderskud.

Institutionen tegnes af formanden og kassereren sammen eller hver for sig. 

§5. Bestyrelse

Stk. 1. Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. På den årlige generalforsamling vælges i lige år 2 og i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer, således at hvert bestyrelsesmedlem er på valg hvert andet år. Desuden vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en kasserer. 

Stk. 3. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året. Over bestyrelsesmøderne føres referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Møder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden, så ofte anledning findes. Hvis to eller flere bestyrelsesmedlemmer begærer det, skal der ligeledes indkaldes. 

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Den træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. 

Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver og arrangementer. 

§6. Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. marts og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved opslag og på institutionens hjemmeside.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg
  1. valg til bestyrelsen
  2. valg af bestyrelsessuppleanter
  3. valg af revisor og revisorsuppleant
 6. Eventuelt

Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand skriftligt i hænde senest en uge før generalforsamlingen. 

§7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 15 stemmeberettigede personer fremsender begæring herom til bestyrelsens formand. En sådan begæring skal være ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles på samme måde som ordinær generalforsamling. 

§8. Regnskab

Stk. 1. Hvert år aflægges et regnskab over institutionens formue, indtægter og udgifter. Dette udarbejdes af kassereren.

Stk. 2. Institutionens regnskab revideres af den revisor, der er valgt på den årlige generalforsamling.

Stk. 3. Institutionens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 4. Hvert år vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant på den årlige generalforsamling. 

§ 9. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske, når ændringsforslaget er godkendt på en ordinær generalforsamling af mindst 2/3 af de fremmødte. 

§ 10. Institutionens ophør

Såfremt den selvejende institution ophører, skal en eventuel formue anvendes til almennyttige formål efter bestyrelsens beslutning og Norddjurs Kommunes accept.

Vedtægterne er siden august 1911 ændret i april 1977, i marts 2010 og i februar 2017.