Bestyrelsen

Formand:             Jette Hansen, 3029 9312

Næstformand:    Anders Rytter, 4097 9684

Kasserer:              Kurt Danielsen, 2024 5079                               

Bestyrelsesmedlemmer:    

                         Anja Rohde, 2987 3688

                         Carsten Brabrand, 5164 0602

Supleanter:                       Gitte Thun

                                         Dorte Karstensen

                                     

Revisor:                             Karen Konge

Revisorsuppleant               Gitte Thun 

Beretning

 

Anholt Forsamlingshus, bestyrelsens beretning vedr. året 2018

 

Velkommen.  

Det har igen været et godt arbejdsår i bestyrelsen. Vi er et godt team, trods megen rejseaktivitet hos bestyrelsesmedlemmerne.

 

Vi har afholdt de faste ARRANGEMENTER:

Loppemarked, som gav et fint overskud. Det blev desværre det sidste, da vi ikke har kunnet finde lagerplads til effekterne.

Arbejdsdag, hvor mange mødte op og gav en hånd med. Der blev virkelig lavet meget. Det nytter virkelig, når man er flere. Tak til alle de fremmødte og tak for mad til Dorte og Anja.

 

KULTUR- OG AKTIVITETSUDVALG : Vi har modtaget i alt 15.000 fra udvalget. De har afholdt mange velbesøgte arrangementer.

 

Vi har afsendt flere ANSØGNINGER:

Til den kommunale pulje til vedligehold af Forsamlingshuse og desværre fået afslag.

Til Landdistriktspuljen, hvor vi ansøgte om udskiftning af gavlvinduer. Her fik vi 54.000.

Desuden har vi, som tidligere nævnt modtaget15.000 kr. fra kultur- og aktivitetsudvalget.

 

UDLEJNING.  Det går godt med udlejningen, men der er plads til mere. Dette er vores eneste indtægtskilde. Der opstår hele tiden dyre vedligeholdelsesopgaver, så vi må gøre alt for at øge udlejningen. Bestyrelsens ændrede sidste år udlejningsstrategien, hvor vi giver plads tillangtidsudlejning. Det har givet økonomien et løft. Ved evalueringen af denne strategi, har vi dog valgt at afkorte perioderne med langtidsudlejning.

Desuden valgte Norddjurs kommune at bruge forsamlingshuset til at huse gæsterne ved 3 arrangementer under navnet ”Smutturen”. Det var vi glade for.

Vi råder nu også over et Cirkustelt til udlejning. Dette har skolen overdraget til os, imod at de kan låne det gratis til festivalen. Vi har bekostet 10.000 kr. for at gøre det funktionsdygtigt. Der er indkøbt pæle, gjorder, lavet store jernpløkker m.m. Der er allerede en del reservationer.

 

Huset har stadig brug for VEDLIGEHOLD og OPDATERING.  Vi har fået nye gavlvinduer og det pynter. De 2 veluxvinduer får gardiner. Vi kigger lige nu efter nye gardiner til salene. For at opdatere køkkenet indkøbes køkkenmaskiner og et ekstra køleskab. Vi har også forsøgt at få opdateret musikanlægget. Det er endnu ikke helt på plads. Vi har fået ny trappesten ved hoveddøren og kommunen har lavet dræn i vejen mellem Jordmoderpladsen og forsamlingshuset. Det er vi meget glade for og det virker. Vi påtænker desuden, at bygge en rygebænk ved hoveddøren og der opsættes en nøgleboks.

 

Det var bestyrelsens beretning. Tak for et godt og aktivt år både til bestyrelsen og til alle, der har givet en hånd med.

 

Referat af generalforsamling

 

 

Referat af ordinær generalforsamling

 I Anholt Forsamlingshus

Tirsdag d. 5. februar 2019. kl. 19.00 i Forsamlingshuset.

 Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent

   Andres Rytter valgtes til dirigent og Anja Danielsen til referent.

 

2. Beretning af bestyrelsens formand

   Jette Hansen aflagde beretning (kan ses på hjemmesiden). Godkendt

 

3. Regnskabets aflæggelse

   Kurt Danielsen gennemgik regnskabet. Godkendt

 

4. Indkomne forslag  

   Ingen forslag.

 

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter samt 1 revisor            

   Anders Rytter, Carsten Brabrand og Kurt Danielsen  blev valgt til bestyrelsen.

    Gitte Thun og Dorte Karstensen valgtes som bestyrelsessuppleanter.

    Karen Konge valgtes til revisor og Gitte Thun til revisorsuppleant.

 

6. Eventuelt

    Arbejdsdag lørdag 25. maj.

 

www.anholtforsamlingshus.dk

 

VEDTÆGTER for Anholt Forsamlingshus

 

VEDTÆGTER

for den selvejende institution Anholt Forsamlingshus

 §1. Navn og hjemsted

Institutionens navn er Anholt Forsamlingshus med hjemsted på Anholt, Norddjurs Kommune. Institutionen, der er stiftet august 1911, er ejer af grunden på 354 m2 og bygningen på matr. nr. 44 Anholt by og sogn med tilhørende inventar.

§2. Formål

Institutionens formål er at drive Anholt Forsamlingshus på en sådan måde, at Anholtboerne får størst mulig gavn heraf. 

§3. Stemmeret og valgbarhed

Enhver fastboende på Anholt, der er fyldt 18 år, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbar til bestyrelsen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

§4. Hæftelse og tegningsregler

Da institutionen er selvejende, har ingen personer, foreninger eller lignende andel i institutionens formue eller eventuelle overskud. Ligeledes hæfter ingen for institutionens gæld eller eventuelle driftsunderskud.

Institutionen tegnes af formanden og kassereren sammen eller hver for sig. 

§5. Bestyrelse

Stk. 1. Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. På den årlige generalforsamling vælges i lige år 2 og i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer, således at hvert bestyrelsesmedlem er på valg hvert andet år. Desuden vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en kasserer. 

Stk. 3. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året. Over bestyrelsesmøderne føres referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Møder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden, så ofte anledning findes. Hvis to eller flere bestyrelsesmedlemmer begærer det, skal der ligeledes indkaldes. 

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Den træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. 

Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver og arrangementer. 

§6. Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. marts og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved opslag og på institutionens hjemmeside.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg
  1. valg til bestyrelsen
  2. valg af bestyrelsessuppleanter
  3. valg af revisor og revisorsuppleant
 6. Eventuelt

Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand skriftligt i hænde senest en uge før generalforsamlingen. 

§7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 15 stemmeberettigede personer fremsender begæring herom til bestyrelsens formand. En sådan begæring skal være ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles på samme måde som ordinær generalforsamling. 

§8. Regnskab

Stk. 1. Hvert år aflægges et regnskab over institutionens formue, indtægter og udgifter. Dette udarbejdes af kassereren.

Stk. 2. Institutionens regnskab revideres af den revisor, der er valgt på den årlige generalforsamling.

Stk. 3. Institutionens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 4. Hvert år vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant på den årlige generalforsamling. 

§ 9. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske, når ændringsforslaget er godkendt på en ordinær generalforsamling af mindst 2/3 af de fremmødte. 

§ 10. Institutionens ophør

Såfremt den selvejende institution ophører, skal en eventuel formue anvendes til almennyttige formål efter bestyrelsens beslutning og Norddjurs Kommunes accept.

Vedtægterne er siden august 1911 ændret i april 1977, i marts 2010 og i februar 2017.