Bestyrelsen

Formand:             Jette Hansen, 3029 9312

Næstformand:    Anders Rytter, 4097 9684

Kasserer:              Kurt Danielsen, 2024 5079                               

Bestyrelsesmedlemmer:    

                         Anja Rohde, 2987 3688

                         Carsten Brabrand, 5164 0602

Supleanter:                       Gitte Thun

                                         Dorte Karstensen

                                     

Revisor:                             Karen Konge

Revisorsuppleant               Gitte Thun 

Generalforsamling REFERAT

 

 

Referat af ordinær generalforsamling

 I Anholt Forsamlingshus

Torsdag d. 6. februar 2020. kl. 19.00 i Forsamlingshuset.

 Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent

   Andres Rytter valgtes til dirigent og Anja Danielsen til referent.

 

2. Beretning af bestyrelsens formand

   Jette Hansen aflagde beretning (kan ses på hjemmesiden). Godkendt

 

3. Regnskabets aflæggelse

   Kurt Danielsen gennemgik regnskabet. Godkendt

 

4. Indkomne forslag  

   Ingen forslag.

 

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter samt 1 revisor            

   Anja Rohde og Jette Hansen blev valgt til bestyrelsen.

    Dorte Karstensen og Gitte Thun valgtes som bestyrelsessuppleanter, i nævnte

    rækkefølge.

    Karen Konge valgtes til revisor og Gitte Thun til revisorsuppleant.

    Anders Rytter er ikke længere fastboende, men generalforsamlingen mente, at 

    Anders kunne fortsætte året ud og opfordrede bestyrelsen til at kigge nærmere

    på paragrafferne og evt. udarbejde ændringer. Der er jo ikke rift om pladserne i

    Bestyrelsen.

 

6. Eventuelt

   Ros til hjemmesiden. Der opfordres til at lave en kalender der, som viser, hvornår

    huset er udlejet.

 

www.anholtforsamlingshus.dk

 

Beretning 2019

 

Anholt Forsamlingshus, bestyrelsens beretning vedr. året 2019

 Velkommen.  

Det har igen været et godt arbejdsår i bestyrelsen. Vi er et godt team, trods megen rejseaktivitet hos bestyrelsesmedlemmerne.

Vi har afholdt vores faste ARRANGEMENTER:

Arbejdsdag, hvor mange mødte op og gav en hånd med. Der blev virkelig lavet meget. Det nytter virkelig, når man er flere. Tak til alle de fremmødte.   

KULTUR- OG AKTIVITETSUDVALG : Vi har ikke modtaget penge fra udvalget i år.     

UDLEJNING.  Det går godt med udlejningen, men der er plads til mere. Dette er vores eneste indtægtskilde. Der opstår hele tiden dyre vedligeholdelsesopgaver, så vi må gøre alt for at øge udlejningen.

Vi har ændret lidt i priserne. Et døgn for en øbo = 450,-, ikke øbo= 900,-. Samme pris for 1. sal. Vi har udtænkt et nyt tilbud, nemlig udlejning til korte møder: max 4 timer = 200,- + el og evt. rengøring.

Pga en ofte meget sen bestilling af rengøring har vi nu indført at rengøring skal afmeldes og ikke tilmeldes. 

Udlejning af Cirkusteltet er blevet modtaget godt.   

Huset har stadig brug for VEDLIGEHOLD og OPDATERING.  

Til køkkenet er indkøbt: 2 nye komfurer, 1 nyt køleskab, så der nu er to. Desuden en ny opvaskemaskine, samt køkkenmaskiner og køkkengrej.

 Alle vinduer i huset har nu fået gardiner.

Musikanlægget er opdateret således at musikken kan afspilles særskilt i hvert rum. Desuden er der opsat en boks i store sal, så projektoren kan knyttes til højttaleranlægget, uden at have ledninger liggende alle vegne.

Udendørs Der er opsat en rygebænk og en nøgleboks.

Fibia: Vi har tilmeldt huset til fibernettet. Vi har fået et privat bidrag til oprettelsen. TAK 

Vi har oplevet en del problemer vedrørende rengøring af toiletterne, idet mange har troet, at toiletterne tilhørte forsamlingshuset. Vi kontaktede kontaktudvalget for Anholt og bragte emnet op på det årlige møde med borgerforeningen. Problemet er nu løst. 

Vi har desuden modtaget et forslag om, at slå store og lille sal sammen. Bestyrelsen kan ikke gå ind for dette forslag. 

Det var bestyrelsens beretning. Tak for et godt og aktivt år både til bestyrelsen og til alle, der har givet en hånd med.

 

VEDTÆGTER for Anholt Forsamlingshus

 

VEDTÆGTER

for den selvejende institution Anholt Forsamlingshus

 §1. Navn og hjemsted

Institutionens navn er Anholt Forsamlingshus med hjemsted på Anholt, Norddjurs Kommune. Institutionen, der er stiftet august 1911, er ejer af grunden på 354 m2 og bygningen på matr. nr. 44 Anholt by og sogn med tilhørende inventar.

§2. Formål

Institutionens formål er at drive Anholt Forsamlingshus på en sådan måde, at Anholtboerne får størst mulig gavn heraf. 

§3. Stemmeret og valgbarhed

Enhver fastboende på Anholt, der er fyldt 18 år, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbar til bestyrelsen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

§4. Hæftelse og tegningsregler

Da institutionen er selvejende, har ingen personer, foreninger eller lignende andel i institutionens formue eller eventuelle overskud. Ligeledes hæfter ingen for institutionens gæld eller eventuelle driftsunderskud.

Institutionen tegnes af formanden og kassereren sammen eller hver for sig. 

§5. Bestyrelse

Stk. 1. Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. På den årlige generalforsamling vælges i lige år 2 og i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer, således at hvert bestyrelsesmedlem er på valg hvert andet år. Desuden vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en kasserer. 

Stk. 3. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året. Over bestyrelsesmøderne føres referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Møder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden, så ofte anledning findes. Hvis to eller flere bestyrelsesmedlemmer begærer det, skal der ligeledes indkaldes. 

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Den træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. 

Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver og arrangementer. 

§6. Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. marts og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved opslag og på institutionens hjemmeside.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg
  1. valg til bestyrelsen
  2. valg af bestyrelsessuppleanter
  3. valg af revisor og revisorsuppleant
 6. Eventuelt

Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand skriftligt i hænde senest en uge før generalforsamlingen. 

§7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 15 stemmeberettigede personer fremsender begæring herom til bestyrelsens formand. En sådan begæring skal være ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles på samme måde som ordinær generalforsamling. 

§8. Regnskab

Stk. 1. Hvert år aflægges et regnskab over institutionens formue, indtægter og udgifter. Dette udarbejdes af kassereren.

Stk. 2. Institutionens regnskab revideres af den revisor, der er valgt på den årlige generalforsamling.

Stk. 3. Institutionens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 4. Hvert år vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant på den årlige generalforsamling. 

§ 9. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske, når ændringsforslaget er godkendt på en ordinær generalforsamling af mindst 2/3 af de fremmødte. 

§ 10. Institutionens ophør

Såfremt den selvejende institution ophører, skal en eventuel formue anvendes til almennyttige formål efter bestyrelsens beslutning og Norddjurs Kommunes accept.

Vedtægterne er siden august 1911 ændret i april 1977, i marts 2010 og i februar 2017.