Generalforsamling 2021 referat

 Referat af ordinær generalforsamling

 I Anholt Forsamlingshus

Mandag d. 14. juni 2021. kl. 19.00 i Forsamlingshuset.

 Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent

   Andres Rytter valgtes til dirigent og Anja Danielsen til referent. 

 

2. Beretning af bestyrelsens formand

   Jette Hansen aflagde beretning (kan ses på hjemmesiden). Godkendt

 

3. Regnskabets aflæggelse

   Kurt Danielsen gennemgik regnskabet. Godkendt

 

4. Indkomne forslag  

   Ingen forslag.

 

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter samt 1 revisor

   Carsten Brabrand, Sanneli og Kurt blev valgt til bestyrelsen.

    Anders Rytter og Gitte Thun valgtes som bestyrelsessuppleanter, i nævnte

    rækkefølge.

    Karen Konge valgtes til revisor og Gitte Thun til revisorsuppleant.

 

6. Eventuelt

     Ekstra hane i køkken til at fylde gulvspanden. Muligheder undersøges.

    Intet, men snak om løst og fast ift. Anholt.

 

www.anholtforsamlingshus.dk

 

Beretning 2020

 

Anholt Forsamlingshus, bestyrelsens beretning vedr. året 2020 

Velkommen.  

Det har været et meget anderledes arbejdsår i bestyrelsen. Huset har næsten ikke været brugt. Dog har Gitte i vinterperioden lavet mad to gange om ugen til spise- og samværsklubben.   

Vi har ikke kunnet afholde vores faste Arbejdsdag hverkeni efteråret eller her i foråret.    

KULTUR- OG AKTIVITETSUDVALG: Vi har ikke modtaget penge fra udvalget i år.   

Til gengæld har vi fået et Coronatilskud fra kommunen.   

UDLEJNING.  Det har været småt med udlejningen. Der kom forståeligt nok mange aflysninger.

Vores nye tilbud, nemlig udlejning til korte møder: max 4 timer = 200,- + el og evt. rengøring er modtaget meget positivt.

Udlejning af Cirkusteltet er stadig et hit.   

HJEMMESIDEN: På opfordring har vi lavet en udlejningsoversigt, så du selv kan se, hvornår der er ledigt. 

Huset har stadig brug for VEDLIGEHOLD og OPDATERING.  

Siden sidst har vi tilmeldt huset til fibernettet. Vi har fået et privat bidrag til oprettelsen. TAK. Det vil blive installeret i foråret. 

Desuden går vi med planer om at bygge eget bad og toilet på 1. sal til vores lejere. I samme forbindelse kunne der foretages isolering af taget. Vi har set på mange muligheder og vil hente professionel rådgivning hos arkitekt. Vi tænker selvfølgelig også at søge tilskud gennem fonde. Det er jo en stor investering. 

Bestyrelsen har et højt aldersgennemsnit og en lav fysisk formåen. Det giver udfordringer, så vi behøver nye friske kræfter. Måske i bestyrelsen eller blot nogle, der vil give en hånd med, når det behøves. – Anja R har lavet et skriv i facebookgruppen Anholt fastboende. Mange har allerede meldt sig. Det er vi bare så glade for, TAK. Anja indkalder til møde.

Vi tænker bl.a. på at afholde en sæsonafslutningsfest. 

Det var bestyrelsens beretning. Aldrig har den været så kort. Men tak for i år trods alt.

 

Bestyrelsen

Formand:             Jette Hansen, 3029 9312

Kasserer:              Kurt Danielsen, 2024 5079                               

Bestyrelsesmedlemmer:    

                         Anja Rohde, 2987 3688

                         Carsten Brabrand, 5164 0602

                         Sanneli, 2026 7522

Supleanter:       Anders Rytter

                         Gitte Thun

Revisor: Karen Konge

Revisorsuppleant  Gitte Thun 

VEDTÆGTER for Anholt Forsamlingshus

 

VEDTÆGTER

for den selvejende institution Anholt Forsamlingshus

 §1. Navn og hjemsted

Institutionens navn er Anholt Forsamlingshus med hjemsted på Anholt, Norddjurs Kommune. Institutionen, der er stiftet august 1911, er ejer af grunden på 354 m2 og bygningen på matr. nr. 44 Anholt by og sogn med tilhørende inventar.

§2. Formål

Institutionens formål er at drive Anholt Forsamlingshus på en sådan måde, at Anholtboerne får størst mulig gavn heraf. 

§3. Stemmeret og valgbarhed

Enhver fastboende på Anholt, der er fyldt 18 år, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbar til bestyrelsen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

§4. Hæftelse og tegningsregler

Da institutionen er selvejende, har ingen personer, foreninger eller lignende andel i institutionens formue eller eventuelle overskud. Ligeledes hæfter ingen for institutionens gæld eller eventuelle driftsunderskud.

Institutionen tegnes af formanden og kassereren sammen eller hver for sig. 

§5. Bestyrelse

Stk. 1. Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. På den årlige generalforsamling vælges i lige år 2 og i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer, således at hvert bestyrelsesmedlem er på valg hvert andet år. Desuden vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en kasserer. 

Stk. 3. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året. Over bestyrelsesmøderne føres referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Møder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden, så ofte anledning findes. Hvis to eller flere bestyrelsesmedlemmer begærer det, skal der ligeledes indkaldes. 

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Den træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. 

Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver og arrangementer. 

§6. Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. marts og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved opslag og på institutionens hjemmeside.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg
  1. valg til bestyrelsen
  2. valg af bestyrelsessuppleanter
  3. valg af revisor og revisorsuppleant
 6. Eventuelt

Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand skriftligt i hænde senest en uge før generalforsamlingen. 

§7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 15 stemmeberettigede personer fremsender begæring herom til bestyrelsens formand. En sådan begæring skal være ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles på samme måde som ordinær generalforsamling. 

§8. Regnskab

Stk. 1. Hvert år aflægges et regnskab over institutionens formue, indtægter og udgifter. Dette udarbejdes af kassereren.

Stk. 2. Institutionens regnskab revideres af den revisor, der er valgt på den årlige generalforsamling.

Stk. 3. Institutionens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 4. Hvert år vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant på den årlige generalforsamling. 

§ 9. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske, når ændringsforslaget er godkendt på en ordinær generalforsamling af mindst 2/3 af de fremmødte. 

§ 10. Institutionens ophør

Såfremt den selvejende institution ophører, skal en eventuel formue anvendes til almennyttige formål efter bestyrelsens beslutning og Norddjurs Kommunes accept.

Vedtægterne er siden august 1911 ændret i april 1977, i marts 2010 og i februar 2017.