Anholt forsamlingshus
Ørkenvej 2
8592 Anholt

Generalforsamling

 4. januar 2020

 

 

Indkaldelse til

ordinær generalforsamling

 i Anholt Forsamlingshus

 

Torsdag d. 6. februar 2020. kl. 19.00 i Forsamlingshuset.

 

                  Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning af bestyrelsens formand

3. Regnskabets aflæggelse

4. Indkomne forslag

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter

    samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant   

6. Eventuelt

 Alle spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindelig flertal.

Enhver fastboende på Anholt, der fyldt 18 år, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbar til bestyrelsen. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være tilsendt skriftligt til bestyrelsens formand senest en uge før generalforsamlingen.

På valg er:  Anja Rohde og Jette Hansen, begge genopstiller.

Med venlig hilsen p.b.v. Jette Hansen

  • Arbejdsdag 25. marts 17

  • 5 a clock tea

  • Fyrtur